Hvis du har været ude for en ulykke, så er der desværre risiko for at få varige mén. Varige mén kan ofte være svære at fastlægge fuldstændig, og derfor er det ofte en speciallæge, der foretager vurderingen. Speciallægen fastlægger graden af de varige mén på grundlag af skadens medicinske art og omfang under hensyn til, hvilke ulemper skaden forvolder i den tilskadekomnes personlige livsførelse. Disse ulemper bliver stort set vurderet ens på tværs af erhverv, alder, køn, indtægt og så videre, fordi den generelle opfattelse er, at de grundlæggende er ens for forskellige personer. Méngrad bliver vurderet ud fra de følger, der sker ved en skade. Som udgangspunkt har det ikke betydning for vurderingen, hvordan det varige mén er opstået.

Méngrad

Méngraden kan som oftest først blive fastsat, når den tilskadekomnes helbredstilstand er stabil og varig. Det vil altså sige på det tidspunkt, hvor man ikke længere forventer, at skaden forbedres hverken af sig selv eller ved behandling. Selvom dette tidspunkt varierer fra skade til skade og fra person til person, vil der tit gå mindst et år, før méngraden er stabil.

Varigt mén: Sådan fastsættes det

Når et varigt mén skal fastsættes – som nævnt bliver det som oftest gjort af en speciallæge – så sker det ud fra procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 og så videre i stigende intervaller med fem procent, indtil graden når 100 %. Årsagen er, at vurderingen af mén historisk set er sket ud fra brøker, hvilket vil sige 1/12 = 8 %, 1/10 = 10 % og så fremdeles. Normalt ligger maksimum på 100 %, men i ganske særlige tilfælde kan et varigt mén blive vurderet til 120 %.

Selvom ens méngrad bliver vurderet til at ligge på en vis procentsats, så betyder det ikke, at dette tal er fuldstændigt fast. Oplever man, at ens smerter og mén bliver værre med tiden, kan man således få en ny vurdering af sin méngrad, som kan stige.

Méngrad erstatning

Pådrager du dig en personskade, så skal du stilles, som om skaden ikke var sket. Efter reglerne i erstatningsansvarsloven kan du kræve erstatning i følgende tilfælde:

Svie- og smertegodtgørelse

Denne form for erstatning bliver aktuel, hvis du er helt eller delvist sygemeldt eller er i gang med en form for behandling eller genoptræning. Så kan du kræve en svie- og smertegodtgørelse på 190 kr. pr. dag, du er syg. Du kan maksimalt få en godtgørelse på 72.500 kr., der svarer til at være sygemeldt i lidt over et år. Muligheden for at gøre krav om godtgørelse ophører, når der er truffet en afgørelse om varigt mén og den dertilhørende méngrad.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du bliver helt eller delvist sygemeldt på grund af en ulykke, så er du berettiget til at få erstatning for den lønindtægt, som du går glip af. Erstatningen skal stille dig, som om skaden ikke var sket og beregnes ved at undersøge, hvad du ville have tjent i perioden, hvis du ikke var kommet til skade og fraregne dette med det beløb, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge eller lignende. Du kan kræve at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil du genoptager dit arbejde på samme vilkår som før skaden.

Udgifter til behandling og medicin

De udgifter, du måtte have til behandling og medicin, skal du først og fremmest søge at få dækket via din fritidsulykkesforsikring. Du kan dog få dækket udgifterne til de behandlinger, der er helbredende. Hvis behandlingerne udelukkende er smertelindrende, så kan du ikke få dækning.

Godtgørelse for varige mén

Den godtgørelse, du kan få for varige mén, skal dække de gener og smerter, som du har efter ulykken – samt de begrænsninger, ulykken har medført for dit daglige liv. Valget af ordet godtgørelse betyder, at der er tale om et beløb, som er fastsat i loven, og som skal udtales, uden du skal dokumentere et tab. Godtgørelsen ligger på 8.300 kr. pr. méngrad, og du skal som minimum have en méngrad på 5 % for at få erstatning. Det vil altså sige, at du med en méngrad på 5 % får en erstatning på 41.500, mens du med en méngrad på eksempelvis 15 % får 124.500 kr.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis din ulykke medfører, at du ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som tidligere, så kan du have ret til at få erstatning for tab af erhvervsevne. Denne erstatning bliver beregnet ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter ulykken. Erstatningsbeløbet beregnes ved at gange procenten af din tabte erhvervsevne med 10 og årslønnen.

Har du oplevet en ulykke som eksempelvis et piskesmæld, så er du altid meget velkommen til at kontakte os. Det er du selvfølgelig også, hvis du har nogen spørgsmål til méngrad, varige mén eller erstatning i forbindelse med varige mén.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale