Hvis du kommer ud for en ulykke, så findes der en række forskellige former for erstatninger, alt efter hvordan og hvor meget du er kommet til skade. Fælles for de fleste er, at hvis du pådrager dig en personskade, så skal du stilles, som om skaden ikke var sket. En af disse former for erstatning er den for tabt arbejdsfortjeneste.

Omdrejningspunktet i erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste er, at hvis du bliver helt eller delvist sygemeldt på grund af din ulykke, så er du berettiget til at få en erstatning for den lønindtægt, som du går glip af. Denne erstatning skal stille dig, som om skaden ikke var sket, og den beregnes ved at udregne, hvad du ville have tjent i perioden, hvis du ikke var kommet til skade, og fraregne det beløb med den sum, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge eller lignende ydelser.

Tabt arbejdsfortjeneste

Det er vigtigt, at indtægten beregnes rigtigt, og at både pension, tillæg mm. kommer med. Du har krav på at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil du kan genoptage dit arbejde på væsentlig samme vilkår som før skaden.

Størrelsen på den erstatning, du kan få, afhænger selvfølgelig af, hvor meget du tjente før skaden, og hvor lang tid du er sygemeldt. Giver skaden varige mén, så gælder der nogle andre forhold, som du kan læse mere om her hos Erstatning.dk.

En af de andre muligheder for erstatning hedder svie- og smerte. Denne form bliver aktuel, hvis du er helt eller delvist sygemeldt – eller er i gang med behandling eller genoptræning. I så fald kan du kræve en svie- og smertegodtgørelse på 190 kr. pr. dag, du er syg. Muligheden for at gøre krav på godtgørelse ophører dog, når der er truffet en afgørelse om varigt mén og méngraden. 

Tabt arbejdsfortjeneste – Hvor længe kan du få det?

Du kan få tabt arbejdsfortjeneste, indtil du igen kan arbejde fuldt ud. Det er altså en midlertidig løsning, som bliver udbetalt løbende. Hvis du ender med ikke at kunne arbejde som før på grund af din skade, så er du pludselig i en anden situation, hvor den tabte arbejdsfortjeneste skal udskiftes med en erstatning for tab af erhvervsevne.

Erhvervsevnetab er betegnelsen for det scenarie, hvor du fremadrettet ikke længere kan tjene det samme som før din skade. Som udgangspunkt vil dit tab blive vurderet i forhold til din tidligere indtægt, medmindre der er særlige forhold, som gør sig gældende. Der skal som minimum være tale om en varig indtægtsnedgang på 15 %, før du er berettiget til erstatning.

Der er dog mulighed for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil det er muligt at opgøre det varige erhvervsevnetab. 

Tabt arbejdsfortjeneste: Hvad skal du gøre?

Hvis du kommer til skade, så er det vigtigt, at du begynder med at kontakte din læge eller skadestuen hurtigst muligt. Du skal også bede om at få en kopi af journalen, så du er sikker på, at samtlige symptomer er blevet noteret deri umiddelbart efter ulykken. Som oftest er der nemlig krav om dokumentation for, at symptomerne indtrådte straks efter ulykken eller i løbet af de dage, der fulgte. Det er også en god ide at sikre eventuelt bevismateriale. Det kan være billeder, du kan tage på skadesstedet eller af dine skader, hvis de er til at se på dig fysisk. Gem billederne og eventuelle genstande, som kan have forårsaget ulykken.

Desuden er det vigtigt, at du anmelder skaden til alle relevante parter, og at det bliver gjort fuldstændig korrekt og efter bogen. Når du kommer her til, vil det ofte give god mening at kontakte en advokat for en sikkerheds skyld, så han eller hun kan kigge det hele igennem og sørge for, at al dokumentation og kommunikation er, som det skal være.

Herefter skal du under alle omstændigheder kontakte en advokat. Advokaten skal have speciale i personskadeerstatning, så vedkommende kan hjælpe dig med at behandle din sag, som loven foreskriver, at den skal. Advokaten sikrer desuden dit fremtidige indtjeningsgrundlag – især hvis der potentielt følger arbejdsmæssige problemer med din skade. Det er afgørende, at du kontakter din advokat tidligt i forløbet, så du får en professionel styring og det optimale udgangspunkt for din erstatningssag.

Sidste punkt, du skal huske i tiden, der følger efter du er kommet til skade, er, at du skal passe på, at din sag ikke bliver forældet. De fleste krav om erstatning bliver således forældet efter tre år efter skadesdatoen. Der findes undtagelser for reglen, men der er en reel risiko for, at du mister retten til din erstatning.

Hvis du er i tvivl om noget, der har med tabt arbejdsfortjeneste eller andre erstatningsformer at gøre, er du meget velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen, og så vender vi tilbage allerede senere samme dag. 

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale