Bedømmelsen af erhvervsevnetabet når skadelidte arbejdede på deltid
28. august 2012

Den 16. august 2010 afsagde Højesteret to domme, der betyder en væsentlig ændring i bedømmelsen af erstatning for tab af erhvervsevne til personer, der på skadestidspunktet arbejdede på deltid.

Ankestyrelsen har i tiden efter de to domme afsagte to principafgørelser, der anvender de nye principper.

Hvis en arbejdsskade medfører så alvorlige konsekvenser, at den nedsætter den skadelidtes evne til at tjene penge ved arbejde, har den skadelidte mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne. Udgangspunktet er, at årslønnen fastsættes til den faktiske indtægt 12 måneder forud for skaden. Erhvervsevnetabsprocenten fastsættes herefter til forskellen mellem den aktuelle indtægt og den lønindtægt, man ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Ved vurderingen af erhvervsevnetabet er udgangspunktet, at den skadelidte havde fuld erhvervsevne, medmindre det kan godtgøres, at erhvervsevnen allerede var nedsat forud for skaden.

Ved vurderingen af årslønnen er udgangspunktet den faktiske indtjening, medmindre den skadelidte godtgør, at vedkommende kun midlertidigt arbejdede på deltid, eksempelvis fordi vedkommende har mindreårige børn.

Højesteretsdom af 16. august 2010:

Den ene af dommene omhandlede en kvinde, som på skadestidspunktet arbejdede 30 timer ugentlig som pædagog. Hun havde en udearbejdende mand og 3 børn i alderen 2-8 år. Hun blev udsat for en arbejdsskade, der medførte, at hun efterfølgende kun kunne arbejde 21,5 timer ugentlig. Spørgsmålet var, om hendes erhvervsevne skulle vurderes som forskellen mellem den aktuelle indtægt for 21,5 timers arbejde og lønnen ved 30 timers arbejde eller lønnen for 37 timers arbejde. Højesteret udtalte, at hendes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde ikke var forringet forud for skaden, og at der derfor ved fastsættelsen af erhvervsevnetabet skulle tages udgangspunkt i, at hun kunne arbejde på fuld tid. At hun på skadestidspunktet ikke udnyttede sin arbejdsevne på fuld tid, var således uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetabet.

Erhvervsevnetabet skulle således vurderes i forhold til en fuld erhvervsevne.

Principperne i Højesterets domme af 16. august 2010 gælder ikke kun for afgørelser, der træffes efter 16. august 2010. De gælder også for tidligere afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne.

Disse afgørelser vil derfor kunne genoptages, hvis man er omfattet af dommene. Hvis en skadelidt mener, at ens sag er omfattet af dommene, kan man bede Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sagen.

Det kan i den forbindelse være en god ide at kontakte en advokat med speciale i arbejdsskadesager, som kan hjælpe med at formulere spørgsmålet om genoptagelse til Arbejdsskadestyrelsen.

Kontakt gerne vores kontor og få hjælp til din sag!

 

Kilde: Nyt fra Ankestyrelsen

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale