Arbejdsskadesystemet

Arbejdsskadesystemet skal sikre, at arbejdstagerne får en økonomisk kompensation, når de påføres en arbejdsskade eller rammes af en erhvervssygdom.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?
  2. Hvad er Ankestyrelsen?

Hvad er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?

Den 1. juli 2016, skiftede Arbejdsskadestyrelsen navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES. Navneændringen har dog ingen betydning for de sager, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en del af ATP. Deres primære opgave er, at træffe afgørelser efter arbejdsskadesikringsloven. De behandler hvert år mange sager, hvor folk er kommet til skade på deres arbejde. AES træffer afgørelse efter arbejdsskadesikringsloven, og træffer blandt andet afgørelse om varigt mén og tab af erhvervsevne.

Det er AES der afgør, om den skade du er blevet ført, er en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis din skade kan kvalificeres som en arbejdsskade, er det også AES der afgør, om du i så fald har ret til erstatning, hvilken form for erstatning, og hvor meget din erstatning skal udgøre. Hvis du er berettiget til erstatning, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES der udbetaler denne.
AES træffer afgørelse i sagerne i 1. instans. AES skal sørge for, at sagen er tilstrækkelig oplyst, før der træffes en afgørelse, og indhenter selv oplysninger fra læger, forsikringsselskaber, advokater, kommuner og fagforbund for at sikre dette.

Hvad er Ankestyrelsen?

Ankestyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
I forhold til AES, træffer Ankestyrelsen afgørelse i 2. instans. Det vil sige, at hvis man er utilfreds med den afgørelse, AES har truffet i ens arbejdsskadesag, må man klage til Ankestyrelsen. Afgørelserne handler blandt andet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén.

Når Ankestyrelsen behandler klagen, træffer de en selvstændig afgørelse. Ankestyrelsen er ikke bundet af den afgørelse AES har truffet og vil selv oplyse sagen behov. Hvis en sag ikke er oplyst godt nok, kan Ankestyrelsen hjemvise sagen til AES.
Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans på arbejdsskadeområdet. Hvis man ikke er enig i afgørelsen, må man derfor anlægge sag ved de almindelige domstole.

Få professionel hjælp

Vi har stor erfaring med arbejdsskader. Vi kan særligt hjælpe med at opgøre dine krav, sikre den korrekte udmåling og klage over afgørelser, vi ikke mener, er rigtige. Vi kan også hjælpe med at få din sag genoptaget, hvis der er sket ændringer i din erhvervsmæssige situation, dit helbred er blevet forværret eller hvis der er begået fejl i din sag.
Hvis din sag bliver afvist som en arbejdsskade, eller vi ikke mener, du får den erstatning, du har krav på, undersøger vi muligheden for at anlægge en retssag. Vi står for at søge fri proces og i særlige tilfælde retshjælp.
Vi arbejder ud fra princippet ’ingen erstatning – ingen regning’, også kendt som ”no cure – no pay”, og vi tager altid gerne en uforpligtende snak om dine muligheder.