Ændring af erstatningsansvarsloven og digitale krænkelser

Regeringen har ved Folketingets åbning d. 5. oktober 2021 offentliggjort lovprogrammet for 2021/2022. Heraf fremgår det, at et af de lovforslag der forventes fremsat, er en ændring af erstatningsansvarsloven. Lovforslaget har til formål at udvide området for tortgodtgørelse og særligt adressere spørgsmålet om behandlingen af digitale krænkelser efter erstatningsansvarsloven. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2022. Hvis du ønsker at blive klogere på reglerne om tortgodtgørelse, så læs med her.

Hvad er en godtgørelse?

Erstatningsansvarsloven skelner mellem kompensationsformerne erstatning og tort. Erstatning er en kompensation for et økonomisk tab, og kræver derfor, at man som skadelidt kan dokumentere, at man har lidt et tab. Heroverfor står godtgørelse, der er en kompensation for en såkaldt ikke-økonomisk skade. Godtgørelse kan derfor tilkendes uafhængigt af, om der er opstået et tab ved en given hændelse.

Hvad er godtgørelse for tort?

Erstatningsansvarslovens § 26 giver adgang til godtgørelse for tort i forbindelse med en række forskellige former for krænkelse. Du kan f.eks. tilkendes godtgørelse for tort, hvis du har været udsat for en krænkelse af din frihed, dit privatliv eller af din person. Godtgørelse for tort er desuden særligt relevant, hvis du har været udsat for en seksuel krænkelse. Det er en betingelse for tilkendelse af godtgørelse for tort, at der foreligger en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person. Det er desuden en betingelse, at den retsstridige krænkelse er egnet til at påvirke den forurettedes selv- og æresfølelse.

I de senere år har særligt digitale krænkelser fået større udbredelse i takt med, at mere af vores liv er rykket på sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram og TikTok. Digitale krænkelser er krænkelser, der foregår på nettet, og de mest omtalte sager har vedrørt ulovlig deling af nøgenbilleder og -videoer. Et eksempel på en sådan sag er den såkaldte Umbrella-sag.

Godtgørelse for tort er en uhåndterbar størrelse, da der ikke i loven er fastsat klare rammer for hverken tilkendelse af tortgodtgørelse eller udmåling heraf. Godtgørelse for tort fastsættes i stedet efter et skøn, og udgør en symbolsk kompensation for det ubehag eller de psykiske mén, en given krænkelse har forvoldt. Dette har bl.a. betydet, at der er set en vis skævhed i niveauet for godtgørelser.

Hvad er baggrunden for forslaget, og hvilke ændringer forventes forslaget at føre til?

Der har igennem den seneste tid været et øget fokus på seksuelle krænkelser, herunder digitale krænkelser. Denne tendens samt en række nyere Højesteretsdomme er baggrunden for, at Folketinget har besluttet, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, der vil gøre det nemmere at få godtgørelse for tort.

Det er på nuværende tidspunkt fortsat usikkert, hvad det kommende lovforslag nærmere kommer til at indeholde, men det ser ud til, at det vil berøre tortgodtgørelse i forbindelse med digitale krænkelser, og indebære en udøvelse af området for krænkelsesgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven.

Har du brug for rådgivning?

Hos Erstatning.dk har vi stor erfaring med mange forskelligartede erstatningssager. Vi følger udviklingen nøje, og holder os opdateret på lovforslagets konsekvenser og de ændringer den vil medføre. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis vurdering af din sag. Ring på telefon 76 28 14 36  eller udfyld kontaktformularen på siden her eller på kontaktsiden her.