Erstatningsnævnets skærpelse af praksis var uden lovhjemmel

Højesteret har afsagt dom i en sag vedrørende vold begået mod pædagog. Dommen har betydning for alle offentlige ansatte såsom pædagoger, lærerne, sygehuspersonale osv., der i forbindelse med sit arbejde bliver udsat for vold.

Erstatning er efter offererstatningslovens § 10 betinget af, at offeret anmelder episoden til politiet inden for 72 timer. Men der har været en lempelig praksis forud for 2014, at der kan dispenseres fra dette krav.

Erstatningsnævnet ændrede fra 2014 denne praksis uden varsel, så der kun kan gives dispensation, såfremt der var helt konkrete, individuelle, pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolder, som gjorde at den ansatte havde afholdt sig fra politianmeldelse.

Sagen drejede sig om en pædagog, der havde været udsat for vold af en elev, men havde undladt at politianmelde sagen på grund af generelle pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn på institutionen. Pædagogen blev derfor nægtet erstatning.

Højesteret fandt, at Erstatningsnævnet ikke var berettiget til uden varsel at ændre kravene til dispensation, i sager hvor der ikke var sket politianmeldelse. Erstatningsnævnet var derfor forpligtet til at give dispensation i dette tilfælde, hvor det ikke havde været muligt for pædagogen at indrette sig på den nye praksis, da voldsepisoden fandt sted forud for praksisændringen.

Vi anbefaler derfor, at hvis man har været udsat for vold i forbindelse med sit arbejde, at man altid anmelder dette til politiet, selvom man på arbejdspladsen kan have en generel politik om at afstå fra dette af hensyn til borgeren.