Ny politisk aftale med et ønske om et forbedret arbejdsskadesystem

En lang række partier har i september 2022 indgået en bred politisk aftale om en ny arbejdsskadereform under overskriften ”Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem”. Aftalen har bl.a. til formål:

  • at forbedre skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade,
  • at nedbringe sagsbehandlingstiderne,
  • at forbedre erstatningsniveauet.

Aftalepartierne er blevet enige om en række initiativer, der skal styrke og forbedre det danske arbejdsskadesystem. Tiden efter en arbejdsskade kan for den tilskadekomne være forbundet med stor usikkerhed om fremtiden både helbredsmæssigt-, arbejdsmæssigt og økonomisk. I mange tilfælde kan der også gå lang tid, før man får en afgørelse, der kan skabe klarhed over den fremtidige økonomiske situation. Når en arbejdsskade er sket, er det derfor af afgørende betydning, at der er et velfungerende arbejdsskadesystem.

Hovedelementer i aftalen og væsentlige initiativer

Nedenfor har vi omtalt en række af de væsentligste initiativer med den nye politiske aftale:

Indførelse af uddannelsesgodtgørelse

Med aftalen er det ønsket, at flere skal tilbage i job efter en arbejdsskade. Et af de initiativer, der skal være med til at sikre dette, er indførelse af en ny ordning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen skal gøre det mere attraktivt for tilskadekomne, der ikke længere kan varetage deres hidtidige fag, at blive omskolet og tage en kompetencegivende uddannelse. Dette vil på sigt kunne fremme deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen indebærer, at tilskadekomne under uddannelse modtager 83 % af deres hidtidige løn, således at de sikres økonomisk sikkerhed. Efter uddannelsen vil tilskadekomnes eventuelle resterhvervsevnetab skulle kompenseret med 100 % i stedet for de nuværende 83 %.

Denne ordning retter sig mod tilskadekomne med en méngrad på mindst 10 %, som ikke længere kan varetage deres oprindelig jobfunktion, og som ikke er i arbejde.

Hurtigere afklaring og kortere sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden skal forkortes, således at den tilskadekomne hurtigere kan få klarhed over sin fremtidige økonomiske situation. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle arbejdsskadesager skal nedbringes til maksimalt syv måneder. På samme måde skal den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager, hvor tilskadekomne har et tab af erhvervsevne, nedbringes til maksimalt 20 måneder.

For at nedbringe sagsbehandlingstiden og forenkle sagsforløbet, er det ligeledes aftalt, at der skal indføres større intervaller i erhvervsevnetabsprocent. På denne måde vil  tilskadekomnes erhvervsevnetab i fremtiden fastsættes efter 10%-intervaller frem for de nuværende 5%-intervaller. Dog fastholdes 15 % erhvervsevnetab som laveste kompensation, således at intervallerne fremadrettet bliver 15 %, 20 %, 30 %, 40 % osv.

Desuden ændres kravene for forsikringsselskabers oversendelse af sager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, således at det fremadrettet alene er sager, hvor selskabet vurderer, at der kan blive tale om erstatningsberettigende følger, der skal oversendes. Dog kan tilskadekomne altid bede om at få sagen behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ligesom selskabet fortsat skal oversende sager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som selskabet mener skal afvises. Der skal endvidere iværksættes en forsøgsordning, hvor udvalgte forsikringsselskaber får mulighed for at træffe afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet i arbejdsskadesager.

Der indføres endvidere en frist for professionelle aktørers (læger, kommuner, arbejdsgivere m.fl.) svar til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Manglende besvarelse bliver sanktioneret med bødestraf.

Skærpelse af adgang til genoptagelse af arbejdsskadesager

Muligheden for genoptagelse skal fremadrettet være betinget af, at tilskadekomne kan sandsynliggøre, at der ved fornyet behandling af sagen, vil være grundlag for en ændret afgørelse. Tilskadekomne, der oplever en væsentlig forværring af deres tilstand, vil dermed fortsat have adgang til at få sagen genoptaget.

Indførelse af sagsmålsfrist

For at sikre hurtigere afklaring i arbejdsskadesager indføres der sagsmålsfrist for at indbringe administrative afgørelser for domstolene. Fristen for forsikringsselskaber sættes til 6 mdr., mens den for tilskadekomnes vedkommende sættes til 12 mdr. Endvidere vil det i fremtiden være et krav, at den administrative rekurs/klageadgang er udtømt, før en sag kan anlægges ved domstolene.

Ny og forenklet årslønsberegning

Ifølge den nye aftale skal tilskadekomnes årsløn før skaden i fremtiden som hovedregel fastsættes på baggrund af tilskadekomnes indtjening i det bedste indkomstår ud af de seneste fem år forud for skaden. Undtagelse gælder ved personer, som er på deltid på grund af særlige forhold, f.eks. pasning af handicappet barn, eller personer, der er nye på arbejdsmarkedet. Endvidere ønsker man at hæve minimumsårslønnen.

Forbedret erstatningssystem

Erstatningsniveauet skal forbedres for personer, der kommer til skade på deres arbejde. Bl.a. ønsker man med aftalen at højne erstatningsniveauet for fremtidige behandlingsudgifter og hjælpemidler. Fremover vil det således være muligt at få dette dækket livsvarigt og ikke kun frem til pensionsalderen. Derudover ønsker man at sikre børn, der mister en eller begge forældre pga. en arbejdsskade bedre ved at forhøje forsørgertabserstatning til barnets 21. år.

Med aftalen indføres der for visse arbejdsgivere en pligt til forsikring. Dette skal gøre det lettere for ansatte i omsorgsfunktioner, der har en særlig risiko for at blive udsat for vold, at få erstatning efter vold på arbejdspladsen for krav omfattet af erstatningsansvarsloven.

Ud over de ovenfor nævnte elementer rummer aftalen også initiativer om pligt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at videregive oplysninger om sort arbejde og socialt bedrageri, ændret kapitaliseringstidspunkt ved genbehandling, mulighed for at selvforsikrede arbejdsgivere kan tilbyde aktiv skadesbehandling, indførelse af forældelsesfrist på 10 år for genoptagelse af ulovbestemt grundlag samt en præcisering af tilskadekomnes tabsbegrænsningspligt.

Har du brug for hjælp?

Hos Erstatning.dk har vi stor erfaring med behandling af arbejdsskadesager, og følger den seneste udvikling på arbejdsskadeområdet nøje. Er du i tvivl om din ret til erstatning efter en arbejdsskade, så kontakt os gerne for en gratis vurdering af sin sag. Udfyld kontaktformularen på siden her eller ring på telefon 76 28 14 36.