Skadesikringslovens ændringer medfører regulering af ulykkesbegrebet

Som følge af ændringer i arbejdsskadesikringsloven er der behov for regulering af ulykkesbegrebet. Du kan læse mere om dette herunder.

Det er vigtigt for dig, hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde, at skaden bliver anerkendt som en arbejdsskade. Det fremgår af den nugældende arbejdsskadesikringslov, at ved en ulykke efter denne lov forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning på dit arbejde, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Ændring af arbejdsskadesikringsloven
  2. Hvad er forbigående personskader?

Ændring af arbejdsskadesikringsloven

I 2003 blev det nuværende ulykkesbegreb indsat i loven. Men der er nu sket en ændring på baggrund af principafgørelser fra Ankestyrelsen samt nogle domme afsagt af Højesteret. Denne ændring af fortolkningen medførte en nedgang i anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker fra ca. 76 % i 2013 til ca. 60 % i 2017.

Folketinget vedtog den 30. april 2019 ved 3. behandling et forslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven. Det blev indført, at en personskade kan være af fysisk eller psykisk karakter og af varig eller forbigående karakter. Det vil endvidere ikke være et krav, at personskaden medfører et behandlingsbehov, eller personskaden er blevet behandlet, som det var tidligere. Dette vil være gældende fra den 1. januar 2020.

I forbindelse med ændringen af arbejdsskadesikringsloven er der fra en politisk side et ønske om at flere mennesker, der kommer ud for en ulykke under arbejdets udførelse, får ulykken anerkendt som en arbejdsskade.

Hvad er forbigående personskader?

Som eksempler på forbigående personskader, som skal anerkendes, kan der nævnes et sår, en forstrækning, en hjernerystelse, som går over af sig selv efter kort tid eller en forstuvning. Det er uanset om disse skader kræver medicinsk behandling eller ej. Modsat vil eksempelvis et blåt mærke, en forskrækkelse, en overfladisk rift fortsat ikke blive anset for at være en arbejdsskade.

Grænsen vil således gå ved personskader, der hverken har fysiske eller psykiske følger. Dette skyldes at disse ikke påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse – hverken midlertidigt eller varigt. Med andre ord går grænsen ved følger af påvirkninger, som i almindelig opfattelse ikke vil blive anset for at være en decideret personskade. Vi forventer fremadrettet, at den beskrevne sondring og det nye personskadebegreb vil give anledning til tvister.

Det bliver interessant at se, om antallet af anerkendte arbejdsskader øges, eller om der blot opstår flere tvistesager. Dette er dog næppe ikke er hensigten, når den nye bestemmelse træder i kraft fra 1. januar 2020.

Har du brug for hjælp?

Vi vil i Advokatgruppen følge udviklingen nøje, og du er altid velkommen til at kontakte os for en såvel gratis som uforpligtende vurdering af din sag.