Arbejdsskader

En arbejdsskade er en skade, der sker i arbejdstiden og under udførelse af arbejdet. Arbejdsskader kan være en følge af en ulykke eller en erhvervssygdom.

  • En ulykke er kendetegnet ved, at den sker pludseligt, fx som følge af et fald fra et stillads.
  • En erhvervssygdom er en følge af lang tids påvirkning på arbejdet, fx dårlig ryg som følge af flere års tunge løft og akavede arbejdsstillinger.

Arbejdsskader skal hurtigst muligt, og senest 1 år efter skaden, anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal sikre dig, at din arbejdsgiver sørger for anmeldelsen. Hvis der er tale om en erhvervssygdom skal bl.a. egen læge hjælpe med anmeldelsen. Husk også på, at du selv kan anmelde din arbejdsskade via www.aes.dk. Vi står desuden altid klar og hjælper gerne med anmeldelse, da du hermed også sikrer dig, at arbejdsskaden bliver anmeldt korrekt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen som 1. instans og træffer afgørelse om behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne samt forsørgertabserstatning.

Vi hjælper særligt med at opgøre dine krav/sikre den korrekte udmåling og klager over de afgørelser, vi ikke mener er rigtige. Vi hjælper også med at få din sag genoptaget, hvis der særligt er sket ændringer i din erhvervsmæssige situation, dit helbred er blevet forværret, eller måske er der begået fejl i din sag.

Hvis din arbejdsskadesag bliver afvist, eller får du ikke den erstatning, vi mener du har krav på, undersøger vi altid muligheden for at anlægge en retssag mod typisk Ankestyrelsen, som er øverste klagemyndighed på arbejdsskadeområdet. Vi står for at søge om fri proces og i særlige tilfælde retshjælp.

Andre krav

Der er ikke dækning for svie & smerte og tabt arbejdsfortjeneste medmindre din arbejdsgiver eller en ansat hos din arbejdsgiver er ansvarlig for ulykken. I så fald skal der rettes et selvstændigt krav mod arbejdsgiver – typisk arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring. Den del af sagen hjælper vi også med, og vi vurderer altid, om der i din sag er grundlag for at rejse et arbejdsgiveransvar.

Vi har stor erfaring med behandling af arbejdsskadesager, og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til. Arbejdsskadesager behandles på linje med øvrige erstatningssager efter princippet om: ”ingen erstatning – ingen regning”.