Børns erstatningsansvar

Som forælder tænker du nok ikke umiddelbart over det, men dit barn kan blive pålagt et erstatningsansvar, ligesom du selv. Børn skal betale for de skader, som de forvolder på andre mennesker og deres ting. På denne side kan du læse mere om børns erstatningsansvar.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til personskadeerstatning, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Dansk lovgivning
  2. Hæfter jeg som forælder?
  3. Familiens forsikringer

Dansk lovgivning

Det fremgår af den danske erstatningsansvarslovs bestemmelse om børns erstatningsansvar, at børn under 15 år, vil være erstatningspligtige for skadegørende handlinger efter de samme regler, som gør sig gældende for personer over 15 år. Hertil er det dog muligt, at erstatningen kan nedsættes eller bortfalde helt hvis:

  • Der er manglende udvikling hos barnet.
  • Skaden kan blive godtgjort hos andre såsom et forsikringsselskab.
  • Handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt gør det muligt.
  • Barnets og skadelidtes økonomiske forhold i almindelighed gør det muligt.

Efter dansk lovgivning, vil man i vurderingen af et barns erstatningsansvar sammenligne barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have leget eller handlet i den pågældende situation.

Hæfter jeg som forælder?

Som udgangspunkt hæfter du som forælder ikke for dit barns skadevoldende handlinger. Du har dog tilsynspligt som forælder. Det samme har andre personer, som har barnet i deres varetægt.

Tilsynspligt

Som forælder har du altså tilsynspligt. Det betyder, at du har pligt til at føre rimeligt tilsyn med dit barn, og fortælle dit barn hvordan man bør opføre sig. Opfylder du ikke disse to betingelser, og har forsømmelse af tilsynspligten været årsag og/eller medvirkende til, at dit barn forvoldte den pågældende skade, så kan du idømmes et selvstændigt ansvar.

Er dit barn skyld i en skade, kan den skadelidte kræve en erstatning på op til 7.500 kr. pr. skadegørende handling af dig som forælder, hvis du har forældremyndigheden til barnet. Dette gælder også, selvom du som forældre ikke kan klandres for, at skaden er sket. Hvis I er to personer, der deler forældremyndigheden til jeres barn, så hæfter I solidarisk for de 7.500 kr.

Legeskader

Har dit barn leget med en kammerat eller veninde, og er der sket en skade under legen, så vil dit barn ikke blive pålagt ansvaret, hvis der er tale om almindelig leg mellem børn. Dette gælder også, når skaden rammer et andet barn, som deltager i legen, eller skaden rammer en tredjemand, som ikke er en del af legen. Hvis der derimod er tale om såkaldt farlig leg, så vil dit barn som udgangspunkt kunne blive pålagt ansvar for skader, som rammer andre deltagere i legen. Her vil erstatningen dog ofte halveres, hvis den skadelidte har udvist samme grad af skyld for skaden.

Familiens forsikringer

Vi kan ikke sige det nok gange, men husk forsikringen. Det kan være til stor økonomisk hjælp, at man har tegnet en privat ansvarsforsikring – den såkaldte husstandsforsikring. Du bør dog sikre dig, at din forsikring også dækker de skader, som dit barn eventuelt kan forårsage. Er dit barn fyldt 15 år, og forårsager vedkommende en skade med vilje – dét der kaldes ’forsætligt’ i juraens verden – dækkes dit barn som udgangspunkt ikke af din ansvarsforsikring. Der er dog nogle selskaber, som vil dække dit hæftelsesansvar på maksimalt 7.500 kr. Resten må dit barn selv betale.