Erstatning for forlængelse af uddannelse

Pådrager du dig en personskade, mens du er under uddannelse, hvilket medfører, at du må udskyde det tidspunkt, hvor du færdiggør din uddannelse, har du måske mulighed for at få erstatning. Dette gøres efter Erstatningsansvarslovens §1, og vil man se kategoriserer det som ”andet tab”. Læs mere herunder om hvordan du kan få erstatning for forlængelse af din uddannelse.

Andet tab

”Andet tab” dækker, som navnet antyder, over forskellige slags ekstra udgifter eller tab, som man kan få erstattet fordi, man har været udsat for en ulykke, der har medført en personskade. Her kan man bl.a. få dækket det tab, man lider, som følge af personskaden, som derfor vil forlænge ens uddannelse.

For at få erstatning for ”andet tab” skal der være en ansvarlig skadevolder. Det betyder, at der skal være nogen der kan bebrejdes for, at man har fået en personskade.

Beregning af erstatningen

For at få erstatning for forlængelse af uddannelse, skal der, udover en ansvarlig skadevolder, være lidt et tab.  Dette kan enten være i form af at man har fået forøget sine udgifter pga. uddannelsens forlængelse. Det kan også være, at man har mistet en potentiel indtægt ved at være under uddannelse i længere tid. Altså vil det blive anset som om man er gået glip af nogle års indtjening som færdiguddannet, netop fordi man har forlænget længden på uddannelsen pga. en personskade.

Man skal altid dokumentere det tab, man har lidt for at få erstatning. For det første skal du have lægelig dokumentation for, at din personskade er årsag til uddannelsesforlængelsen. Herudover skal du sørge for at indhente dokumentation fra dit uddannelsessted, der dels bekræfter, at du var indskrevet på den pågældende uddannelse, dels hvor meget din uddannelsestid er forlænget. Endelig skal du dokumentere hvornår din uddannelses er påbegyndt, og hvornår den reelt er afsluttet. Man kan nemlig først opgøre kravet om forlænget uddannelse, når man har færdiggjort denne.

I praksis

Det er i praksis svært at dokumentere, at man har lidt et tab fordi den personskade, man har pådraget sig har forlænget ens uddannelse, og man derfor har mistet indtjening ved at komme senere ud på arbejdsmarkedet end forudsat. Domstolene har derfor opsat nogle kriterier for, hvordan man kan sandsynliggøre dette tab, så man kan få erstatning.

For det første er det et kriterie, at man reelt genoptager sin uddannelse. Altså skal man, når det igen er muligt, fortsætte på den uddannelse, man var i gang med før skaden.
Herudover er det et kriterium, at det var sandsynligt, at man ville have færdiggjort uddannelsen inden for normal tid, var man ikke blevet skadet. I vurderingen heraf lægger man blandt andet vægt på hvor langt i uddannelsesforløbet, man var kommet før skaden. Det betyder, at jo kortere tid man havde tilbage af sin uddannelse, jo større antages sandsynligheden at være for, at man rent faktisk ville have gennemført den, var man ikke blevet syg.

Forholdet til andre erstatningsposter

Erstatning for forlængelse af uddannelse er som nævnt en erstatning for ”andet tab”, efter erstatningsansvarslovens §1. I nogle tilfælde kan man også herudover have et krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og/eller erstatning for tab af erhvervsevne.  At man har fået udbetalt erstatning for forlængelse af uddannelse, betyder ikke at man er afskåret fra at få yderligere erstatningsposter udbetalt også – man kan altså både få erstatning for forlængelse af uddannelse og tabt arbejdsfortjeneste og/eller tab af erhvervsevne, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Har du spørgsmål?

Har du fået en personskade, og er du i tvivl om hvilke erstatningsposter du har krav på, er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36 til en indledende gratis drøftelse af din situation. Du kan også kontakte os via kontaktformularen her. Vi står altid klar til at hjælpe dig uanset karakteren af din personskade.