Forsørgertabserstatning

Erstatning ved dødsfald

Hvis en pårørende til dig afgår ved døden som følge af en ulykke, som nogen er ansvarlig for, kan du være berettiget til erstatning for forsørgertab. Derudover kan du have krav på et såkaldt ”overgangsbeløb”. Herunder kan du læse mere om reglerne for forsørgertabserstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Hvad er forsørgertabserstatning?

Den, der er erstatningsansvarlig for en andens død, skal betale det man kalder forsørgertabserstatning. Der betales ikke erstatning for den sorg, der er forbundet med at miste en pårørende. Derimod er det en erstatning som kompensation for udgifter forbundet med dødsfaldet og den afdødes mistede indtægt.

Hvem kan få forsørgertabserstatning?

Er du ægtefælle eller samlever til en person, der er afgået ved døden som følge af en ulykke, som nogen er ansvarlig for, har du som udgangspunkt ret til forsørgertabserstatning.

Ægtefæller har ret til forsørgertabserstatning uanset omfanget af den afdødes forsørgelse. Ægtefæller har i kraft af deres ægteskab en gensidig retlig forsørgelsespligt, hvorfor der ikke er noget krav om, at den afdøde ægtefælle faktisk forsørgende den efterlevende ægtefælle. Ægteskabets varighed er desuden også uden betydning for rette til forsørgertabserstatning. Du kan derimod ikke få forsørgertabserstatning, hvis du og din afdøde ægtefælle var separeret eller skilt på skadestidspunktet.

For så vidt angår samlevende, gælder der ikke en gensidig retlig forsørgelsespligt. Det er derfor et krav, at der på skadestidspunktet bestod et samlivsforhold af ægteskabslignende karakter. I denne vurdering lægges der f.eks. vægt på, om der var fælles husholdning, fælles bopæl, fælles økonomi og evt. fælles børn. Det er derimod uden betydning, hvor længe samlivet har bestået forud for dødsfaldet.

Der udbetales i øvrigt forsørgertabserstatning til afdødes eventuelle mindreårige børn. Erstatning for tab af forsørger kan i særlige tilfælde ydes frem til barnets fyldte 24. år, hvis barnet var under uddannelse.

Sådan beregnes forsørgertabserstatning

Forsørgertabserstatningen til en ægtefælle eller samlever fastsættes til 30 % af den erstatning, som afdøde kunne have opnået ved fuldstændigt tab af erhvervsevnen i levende live (dvs. et erhvervsevnetab på 100%).

Hvis den afdøde havde en årsindkomst på 400.000 kr., fastsættes forsørgertabserstatningen til en ægtefælle eller en samlever således: 400.000 kr. x 10 x 0,3 = 1.200.000 kr.

Selvom afdøde havde en lavere indtægt, vil en efterladt ægtefælle eller samlever dog have krav på en minimumserstatning på 1.099.500 kr. (2023).

Erstatningen nedsættes gradvist i takt med afdødes alder, hvis den afdøde forsørger var fyldt 30 år på skadestidspunktet. Den efterlevende ægtefælle eller samlevers alder, indtægt eller behov for erstatning er derimod uden betydning for både retten til og beregningen af forsørgertabserstatning.

Har efterlevende børn, kan der her også fastsætte et beløb til forsørgertabserstatning. Beløbet svarer til summen af de børnebidrag, som afdøde på skadestidspunktet kunne være blevet pålagt at betale i levende live. Dette kan vare helt frem til barnets fyldte 18. år eller eventuelt op til det fyldte 24. år. Var afdøde eneforsørger på skadestidspunktet, forhøjes erstatningen med 100 %.

Overgangsbeløb

Udover forsørgertabserstatning kan man som ægtefælle eller samlever have krav på et såkaldt ”overgangsbeløb” til dækning af omkostninger forbundet med en ægtefælle eller samlevers død, f.eks. flytteudgifter, udgifter til bistand i hjemmet og begravelsesomkostninger. Beløbet udgør 184.500 kr. (2023).

Kontakt os i dag for en vurdering af din sag

Er du i tvivl om din ret til forsørgertabserstatning og overgangsbeløb, så kontakt os gerne for en gratis vurdering af din sag. Vi har arbejdet med erstatningssager siden 1987, og har flere specialiserede advokater på erstatningsområdet. Ring 76 28 14 36 for en gratis indledende samtale, eller udfyld vores kontaktformular her på siden.