Trafikulykker og objektivt ansvar

Har du været involveret i en trafikulykke og i den forbindelse fået skader, som påvirker dig? Så har du muligvis ret til godtgørelse og erstatning.
Når en skade sker i forbindelse med et trafikuheld, er ansvarsbedømmelsen reguleret af færdselsloven.

Ifølge reglerne i færdselsloven gælder der som udgangspunkt et objektivt ansvar, når der forvoldes skade ved benyttelse af motorkøretøjer. Det betyder, at den, der har forvoldt skaden, er erstatningsansvarlig, uanset om vedkommende har udvist ansvarspådragende adfærd. Med andre ord er det altså uanset om der er noget at ”bebrejde” vedkommende. Skadevolderens lovpligtige ansvarsforsikring hæfter for disse skader på objektivt grundlag, dvs. uden skyld. Det er derfor omfattet af dækningen, selvom du måske selv er årsag til ulykken. I nogle helt særlige tilfælde kan erstatningen dog reduceres.

Færdselslovens anvendelsesområde

For at færdselslovens objektive ansvar kan komme i spil, er det for det første en betingelse, at skaden er sket inden for færdselslovens anvendelsesområde. Færdselsloven gælder for al færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Arealer omfattet af færdselsloven er eksempelvis fortov, cykelstier, vej og gade. Derimod er eksempelvis en indkørsel til en privat grund ikke omfattet af loven.

Det objektive ansvar gælder desuden kun for såkaldte motordrevne køretøjer. Som eksempler på motordrevne køretøjer kan nævnes biler, lastbiler, motorcykler, knallerter og traktorer.

Er vi derimod uden for færdselslovens anvendelsesområde, gælder dansk rets almindelige erstatningsregel. Denne kaldes en culparegel for eventuelle skader. Dette indebærer, at skadevolderen er erstatningsansvarlig, hvis vedkommende har udvist ansvarspådragende adfærd, med andre ord, hvis der er noget at bebrejde vedkommende.

Hvornår er et køretøj i brug som trafikmiddel?

For at færdselslovens objektive ansvar kan komme i spil, er det desuden en betingelse, at det motordrevne køretøj har været ”i brug som trafikmiddel” i skadesøjeblikket. Højesteret har i flere domme taget stilling til, hvornår et motordrevet køretøj er i brug som trafikmiddel, med den konsekvens, at færdselslovens regler om objektivt ansvar gælder.

Hvis et motordrevet køretøj holder parkeret, er det ikke ensbetydende med, at køretøjet ikke er i brug som et trafikmiddel. I flere sager er Højesteret nemlig nået frem til, at et køretøj var i brug som trafikmiddel, selvom det holdt parkeret. Som generel retningslinje kan det siges, at det afgørende er, hvad årsagen er til, at køretøjet holder parkeret. Hvis køretøjet eksempelvis er parkeret på grund af havari eller motorstop, anses køretøjet for at være i brug som trafikmiddel, og færdselslovens objektive ansvar gælder derfor, hvis dette køretøj bliver påkørt af en anden bil. Hvis et motordrevet køretøj derimod holder parkeret, for at være parkeret, eksempelvis i forbindelse med af- og pålæsning af varer, gælder færdselslovens objektive ansvar ikke.

Selvom det motordrevne køretøj ikke har været i brug som trafikmiddel, betyder det dog ikke nødvendigvis, at der ikke er noget erstatningsansvar for en eventuelt indtrådt skade. Dette skyldes, at den nævnte culparegel gælder for disse skader, hvilket som nævnt indebærer, at skadevolderen er erstatningsansvarlig, hvis vedkommende har udvist ansvarspådragende adfærd.

Har du brug for rådgivning efter at have været involveret i en trafikulykke?

Vi har stor erfaring med behandling af færdselssager, og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til. Er du i tvivl om dine rettigheder, så kontakt os for en uforpligtende samtale. Den første, indledende samtale er altid gratis. Ring til os på telefon 76 28 14 36 eller udfyld kontaktformularen på siden her.